ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദയയും താഴ്മയും | ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

പാപക്ഷമയും സമാധാനവും പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി താൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നു അറിയേണ്ടതാണ്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകവിയുന്ന നന്ദി എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള യാഗമില്ല പുതിയനിയമ വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യം. ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് താഴ്മയും ദയയും ഉള്ളേടത്താണ്. ന്യായം, ദയ, താഴ്മ ഇവ മൂന്നും ഒരുവനിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കപടഭക്തി ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ധ്യാനം: മീഖാ 6
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.