പ്രതിദിന ധ്യാന ചിന്തകൾ : ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല

ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

സോക്രട്ടീസ് മരിച്ചപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അനാഥരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്നാണ്. കർത്താവ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അനാഥത്വത്തിന്റെ ചിന്ത ആവശ്യമില്ല.

ധ്യാനം: യോഹന്നാൻ 14

ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.