കവിത:എന്നെ കാക്കുന്നവൻ | ബെന്നി ജോർജ് മണലി

കനലേറെ എരിയുന്നു  എൻ ഹൃദയത്തിൽ  എങ്കിലും

തീ ഏറെ കത്തിപടരുന്നെൻ ഇട നെഞ്ഞിലെങ്കിലും

പുക ഏറെ ഉയരുന്നെൻ  മനം അതില്ലെങ്കിലും

post watermark60x60

അഗ്നിയിലിറങ്ങിയ അരുമ നാഥൻ

ചാരെ അണഞ്ഞു  എന്നെ കോരി എടുത്തു

 

മുറിവേറ്റു ഏറെ എന്നുടെ മനസിലെങ്കിലും

ഇറ്റിറ്റു  വീണു രുധിരം എങ്കിലും

നീറിപുകഞ്ഞു  എൻ മുറിപ്പാടെങ്കിലും

കാൽവരി തന്നിൽ അടിയേറ്റ നാഥൻ

ഒപ്പിയെടുത്തു എൻ മുറിവുകളെല്ലാം

 

ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ ഏകനാണെങ്ങിലും

ആടി  അലയുന്നു എൻ പടകത്തെങ്കിലും

ആഴിയിൽ  താഴുന്നു എൻ നൗക എങ്കിലും

ചാരെ അണഞ്ഞു എൻ പ്രാണ നാഥൻ

ആഴിയിൽ  നടന്ന എൻ യേശു നാഥൻ

 

ഹിംസ  മൃഗങ്ങൾ  എൻ ചുറ്റും വന്നീടിലും

കീറി മുറിക്കനായ്  ഓടി  അടുക്കുന്നു

പ്രാണനു  വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി തളരുമ്പോൾ

ചാരെ അനഞ്ഞെന്റെ  പ്രാണ നാഥൻ

സിംഹ കൂട്ടിലിറങ്ങിയ  ദാനിയേലിൽ  ദൈവം

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like