ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ചർച്ചു ആരാധനാലയം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനായ് തുറന്നു കൊടുത്തു

ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ചർച്ചു ആരാധനാലയം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനായ് തുറന്നു കൊടുത്തു

URGENT FLOOD RELIEF ALERT
HEAVENLY FEAST CHURCH with REACH WORLDWIDE

We are opening our worship centre at Edapally Javan cross road as a relief camp for those affected by floods in and around Kochi . We can accommodate approximately 1000 to 1500 people in the premises. Food also will be provided. For any urgent help and details contact:

9846005569 Jaymon bro

70344 02293 Padmanabhan bro

98 47 042159 Kochu Varghese bro

9895330518 Shaji bro

98460 57924 Varghese bro

79 0720 4050 Jacob bro

Kochi mayor informed me that pillows and blankets are required in the government camps

Mayor, SouminiJain,
9633746942

Let us stand together to help our brethren in Kerala as much as we can. Serving God is serving humanity.

Tangu bro
9447058111

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.