റവ. എം. എ. ഫിലിപ്പ് വീണ്ടും അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക് കമ്മറ്റി അംഗം

പുനലൂർ: റവ. എം. എ. ഫിലിപ്പ് അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക് കൗൺസിൽ കമ്മറ്റി അംഗമായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അനുഗ്രഹീത യുവ പ്രഭാഷകനായ അദ്ദേഹം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോതമംഗലം സെക്ഷനിൽ കോതമംഗലം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. മുൻ സെക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ, ഉത്തരമേഖല ഡയറക്ടർ എന്നി പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.