ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയർലൻഡിലെ വിക്ലോ കൗണ്ടിയിൽ മലയാളം സർവീസ് ആരംഭിച്ചു

അയർലൻഡ്: വിക്ലോ കൗണ്ടിയിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളം ഈവനിംഗ് സർവീസിന് തുടക്കമായി. റാത്ന്യു കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ സർവീസ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. വിക്ലോ കൗണ്ടിയിലും പരിസര കൗണ്ടിയിൽ നിന്നുമുള്ളവർക്കു വാഹനസൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വിക്ലോ കൗണ്ടിയിൽ കൂടാതെ വാട്ടർഫോർഡ്, വെക്സ്ഫോർഡ്, കിൽക്കെന്നി കൗണ്ടിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ന്യൂറോസിൽ വെച്ചു സൺഡേ മോർണിംഗ് സർവ്വീസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.