സ്നേഹ ആൻ കോശിയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് നഴ്സസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു

പന്തളം: ഐപിസി കാരക്കാട് സഭാംഗമായ മുള്ളൻ കുഴിയിൽ കൊച്ചുമോന്റ് മകൾ സ്നേഹ ആൻ കോശിയ്ക്ക് Bombay hospital (Medical surgical icu)ബെസ്റ്റ് നഴ്സസ് അവാർഡ് (2023-24)ലഭിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.