പെനിയേൽ ബൈബിൾ സെമിനാരി സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോ. സി പി വർഗീസ് (ചാക്കോ സാർ 74) അക്കരെ നാട്ടിൽ


പെരുമ്പാവൂർ: കീഴില്ലം പെനിയേൽ ബൈബിൾ സെമിനാരി സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോ. സി പി വർഗീസ് (ചാക്കോ സർ 74) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗത്താൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു.
1980-ലാണ് പെനിയേൽ ബൈബിൾ
സെമിനാരി ആരംഭിക്കുന്നത്. നൂറ്
കണക്കിന് ശുശ്രൂഷകൻമാരെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷക്കായി ലോകത്തിന്റെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ
പെനിയേലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: വീനിതാ വർഗീസ്. മക്കൾ: സാം പോൾ വർഗീസ്, ഷിബുവേൽ പോൾ വർഗിസ്.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like