ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം കേരള രഞ്‌ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

റാന്നി: റാന്നി ഫെയ്ത്ത് അസംബ്ളീസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ അംഗം റാന്നി പറക്കുളത്ത് ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം കേരള രഞ്‌ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

-ADVERTISEMENT-

You might also like