കവിത: പുത്തനെരുശലേം | മോരൈസ് തോട്ടപള്ളി


പു
ത്തനെരുശലേം നഗരത്തിൽ പണിയുന്ന

പുത്തൻ ഭവനത്തിലെത്തുവാനാശ
പത്തര മാറ്റുള്ള തങ്കത്തെരുവിലൂടനുസ്യൂതമൊഴുകുവാൻ ആശയാണാശ

post watermark60x60

അതിവേഗം അവിടെത്തി അഭിരമിച്ചീടുവാൻ
കാന്തനാം ഈശന്റെ തീരുമാർ വ്വിൽ അണയാൻ
കൊതിയോടെ ഝടുതിയിൽ
ഇഹലോകം വെടിയാൻ
അകതാരിൽ ആശയായ് കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ

ഇവിടില്ല ഇവിടില്ല നില നിൽപ്പതൊന്നും
എല്ലാമേ ഓടി മറവതിനത്രെ
പിന്നെന്തിനിവിടെ സ്വരുക്കൂട്ടിടേണം
അഴിഞ്ഞീടുവാനുള്ള സമ്പത്തി തൊക്കെയും
നിലനിൽക്കുമാ രാജ്യം എന്നേയ്ക്കുമാകയാൽ
നിക്ഷേപിച്ചീടാം ഈ മനവും തനുവും

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...