ലേഖനം: ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാം | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുകയുംചെയ്ക”(ഗലാത്യർ‬ ‭5:25‬).‬

post watermark60x60

എല്ലാദിവസവും വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാനും, ജയാളിയായി ജീവിക്കുവാനുമുള്ള രഹസ്യം കർത്താവായ യേശു, യോഹന്നാൻ 14:21-ൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, “എന്റെ കല്പനകൾ ലഭിച്ചു പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു; എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു; ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവന് എന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും.” നിങ്ങൾക്ക് അവനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും, നിങ്ങളിലും നിങ്ങളിലൂടെയും അവൻറെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവൻ പറയുന്നു ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്: “എൻറെ കല്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുക”.

അവൻറെ വചനത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻറെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നു. ഗലീലയിലെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തെ ഓർക്കുക; അവർക്ക് വീഞ്ഞ് അധികമായി ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ, മറിയ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷക്കാരോട് പറഞ്ഞു , “അവൻ നിങ്ങളോടു എന്തെങ്കിലും കല്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്‌വിൻ”. യേശു എന്നിട്ട് അവരോട് അവിടെയുള്ള കൽപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞു, അവരതു ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളം വീഞ്ഞായിട്ട് മാറി. യേശുവിൻറെ ആദ്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു അത്.

Download Our Android App | iOS App

യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “യേശു ഇതിനെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലീലയിലെ കാനാവിൽവച്ചു ചെയ്തു തന്റെ മഹത്ത്വം വെളിപ്പെടുത്തി; അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു”യോഹന്നാൻ‬ ‭2:11‬). അവൻറെ വചനത്തെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ തെളിയിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലും ജോലിയിലും ബിസിനസിലും സാമ്പത്തികത്തിലും, ഭൗതിക മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാത്തിലും അനുഗ്രഹവും അത്ഭുതവും കാണും.‬

ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം കഠിനമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം ഊന്നരുത് , നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പരിശീലിച്ച കാര്യങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുക. നാം വചനത്താൽ ജീവിക്കണ്ടിയവർ ആകുന്നു ; നാം വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു . കർത്താവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവന്റെ വചനം തെളിയിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, വിജയം, സമൃദ്ധി, ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിജയം എന്നിവ വചനത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആത്മാവിൽ എഴുനേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം ഹല്ലേലുയ്യാ!!

അഭിലാഷ് റോബിൻ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like