എക്സൽ വി.ബി.എസ്, ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ: കുട്ടികളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നാളെ

ന്യൂഡൽഹി: എക്സൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ ഒരുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന.
2021 മെയ് 8 ന് രാവിലെ 9:00 മുതൽ 10:00 വരെ മീറ്റിംഗ് സൂമിലൂടെ നടക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ വി ഒ വർഗീസ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യസന്ദേശം നൽകും.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ആരാധനയ്ക്കും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രസംഗത്തിനും കുട്ടികൾ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു.
ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും മറ്റു കുട്ടികളെയും പങ്കെടുക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.