ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ശാസന സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ് | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141:5
നീതിമാൻ എന്നെ അടിക്കുന്നതു ദയ; അവൻ എന്നെ ശാസിക്കുന്നതു തലെക്കു എണ്ണ; എന്റെ തല അതിനെ വിലക്കാതിരിക്കട്ടെ; ഇനി അവർ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്കു പ്രാർത്ഥനയേയുള്ളു.

Download Our Android App | iOS App

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്യമാണിത്. തെറ്റിനെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ തിരിയാതെ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ശാസിക്കുന്നവരോട് മുഷിയരുത്. ശാസിക്കുന്നവർ കൃപയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതും ദോഷമായി തീരാം. തെറ്റിനെ തിരുത്തുക. നല്ലതിനെ മുറുകെപ്പിടിക്കുക.

post watermark60x60

ധ്യാനം : സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...