കവിത: നിത്യമായ സ്നേഹം| മിലൻജോബി, അബുദാബി

നാഥൻ വന്നിടാൻ സമയമായ്
ജീവിക്കാം ആ നല്ല നാഥനായ്
എത്തിടാം ആ നൽനാട്ടിൽ
മറന്നിടു ലോകത്തിനായുള്ള ചിന്തകൾ

എനിക്കു നിൻ സ്നേഹം മതിയേ നാഥാ
ആശ്രയിക്കുന്നിലൊന്നിലും ഈ പാരിൽ
അനവധിധനത്തിലും എത്രയോശ്രേഷ്ഠം
നിൻ അദൃശ്യമാം കരുതൽ പ്രിയനേ

വ്യർഥമാണല്ലോ നിൻ ജീവിതം
ലോകസ്നേഹത്തിനായുള്ള വാഞ്ഛയോ
തന്നിടുമേ വേദനകൾ നിനക്കായ്‌
അനുഭവിക്കു നിൻ സൃഷ്ടാവിൻ സ്നേഹം
ലോകം തരുന്നതിനേക്കാൾ മഹൽസ്നേഹം

പാരിന്റെ സ്നേഹം വെയ്ക്കും പരിധികൾ
താതന്റെ സ്നേഹമോ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ്
നിൻ പാപങ്ങൾ പോക്കി ആരുള്ളു സ്നേഹിപ്പാൻ
സാധ്യമല്ലാർക്കുമേ ഈ മരുഭൂമിയിൽ
രുചിച്ചറിയൂ ആ നൽസ്നേഹം
പകരുമെ ആശ്വാസം നിൻഹൃദയത്തിൽ എന്നുമേ.

മിലൻജോബി , അബുദാബി ,യു.എ.ഇ

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.