കവിത: അരുമയാണ് ഞാനിന്നും നിൻ കണ്ണിൽ | ഡോ. ജോജി മാത്യു, ടൾസ, ഒക്കലഹോമ

രുവേള ഞാൻ കരുതി
ഇനിയില്ല ഒരു ജീവിതം
കരുണാമയൻ കനിഞ്ഞരുളി
ഇല്ല, തീർന്നില്ല നിൻ ജീവിതം
തുടരുമത്, ഇനിയും തുടരും
അടർത്തുവാനാവില്ലത്
എൻ കൈയിൽനിന്നുമാർക്കും
അത്രമേൽ സുരക്ഷിതം നീയെൻറെ കൈയിൽ

post watermark60x60

ഓർത്തിടുന്നു ഞാനിന്നും
ആ സാന്ത്വന സ്പർശം
ഇമ്പമാം നിൻ മൃദുസ്വരവും
കരുണയോടെന്നെ തലോടിയ
നിൻ കരുതലിൻ കരവും

ഇതെങ്ങനെ, ഇന്നുമറിയില്ലെനിക്ക്
ഇത്ര സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനെന്തു ചെയ്തു
ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമേയില്ല
എൻ പുണ്യവും കഴിവും
തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ
എല്ലാം നീതന്ന ദാനം

Download Our Android App | iOS App

കരുണാമയാ ഞാനിന്നറിയുന്നു
അരുമയാണ് ഞാനിന്നും
നിൻ കണ്ണിൽ
തരുമോരോ നിമിഷവും നിൻ
കരുണയും സ്നേഹവും
അതുകൊണ്ട് മാത്രമീയുലകിലെ ജീവിതം
ധന്യമായീടുന്നു അധികമധികമായ്

നീറുമെൻ ഓർമ്മകൾ
നിനവിലെപ്പോഴും നിണം പൊഴിക്കുമ്പോൾ
നിൻ ആർദ്രനയനങ്ങൾ
കരുണയോടെന്നെ നോക്കുന്നു
മൊഴിയുന്നു നിൻ സ്വരം
വേണ്ട തെല്ലുമേ ദുഃഖം
ഞാനുണ്ട് കൂടെ നിൻ നോവിലെപ്പോഴും

(ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്താൽ പണിയപ്പെട്ടയൊരു ജീവിതം. അവർണ്ണനീയമത്രെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ആർദ്രതയും. ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറിച്ച ഈ ചെറു കവിത നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു)

ഡോ. ജോജി മാത്യു, ടൾസ, ഒക്കലഹോമ

-ADVERTISEMENT-

You might also like