“സീയോൻകുന്നിലെ വിശ്വാസ വീരന്മാർ”; ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര പബ്ലിക്കേഷന്റെ ആദ്യ ചരിത്രപുസ്തകം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു

ഉടൻ വരുന്നു… റെയ്സൺ വി. ജോർജിന്റെ തൂലികയിൽ വിരചിതമായ “സീയോൻ കുന്നിലെ വിശ്വാസ വീരന്മാർ” ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയിൽ കൂടി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ചരിത്ര ഏടുകളിൽ കൂടി ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം.
കോപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുക
9495908988.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like