അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

പത്തനംതിട്ട: ഇൻഡ്യാ പൂർണ സുവിശേഷ ദൈവസഭ പത്തനംതിട്ട മൈലപ്രാ ഡിസ്ട്രിക്ടിലെ ഊന്നുകൾ ദൈവസഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ A N രാജു കാൻസർ രോഗത്താൽ ആയിരിക്കുന്നു.ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആൽമാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഈ അവസരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. ഫോൺ:8086451638,9349796891.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.