കവിത: ദിവ്യ സ്‌നേഹം | സുബി സജി (കൊല്ലക )

ദേവാ നിൻ തിരു ഇഷ്ട്ടം ചെയ്‍വാൻ
എന്നെ പൂർണമായി നൽകിടുന്നേ
നിൻ തിരു പാണിതൻ കരവിരുതിനാൽ എന്നെ
പണിയുക നാഥാ സമ്പുർണമായ്

post watermark60x60

നിൻ ദിവ്യ സ്നേഹത്തിൻ ആഴവും വീതിയും
കാണുവാൻ എന്നുള്ളം കാംഷിക്കുന്നെ
ഉറപ്പിക്കെന്നെ നിൻ തിരു കരത്താൽ
പതറാതെ ഞാൻ ഭൂവിൽ നിലനിന്നിടാൻ

തിരു മാർവതിൽ ചേർന്നിരിപ്പതി നായ്
എന്നെ പൂർണമായി ഏകിടുന്നെ
ചേർത്തിടുക എന്നെ നിൻ തിരു ഭുജത്താൽ
എന്നഴൽ അഖിലം തീർന്നിടുവാൻ

Download Our Android App | iOS App

-ADVERTISEMENT-

You might also like