ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പി. ആർ. വിസക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ പോയിന്റ് 65 ആക്കി ഉയർത്തി

കാൻബെറ: നിലവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പെര്മനെന്റ് റെസിഡൻസിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 60 പോയിന്റ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് . ഇതാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ 65 ആക്കി ഉയര്ത്തുന്നത്.

post watermark60x60

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിസകളെയാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കുടിയേറ്റകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

    Skilled-Independent (Permanent) (Class SI) Subclass 189
Skilled-Nominated (Permanent) (Class SN) Subclass 190
Skilled-Regional Sponsored (Provisional) (Class SP) Subclass 489

Download Our Android App | iOS App

ജൂലൈ ഒന്നിന് മുൻപായി എക്സ്പ്രെഷൻ ഓഫ് ഇന്ട്രെസ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ജൂലൈ ഒന്നിന് മുൻപ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 60 പോയിന്റ് മതിയാകും. എന്നാൽ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 65 പോയിന്റ് ആവശ്യമായി വരും.

-ADVERTISEMENT-

You might also like