കവിതാ: ഗോല്ഗോഥായിലേക്ക് | രമ്യ ഡേവിഡ്

ഗോല്ഗോഥായിലേക്ക്


post watermark60x60

പോകുന്നു ഗോല്ഗോഥായിലേക്കിന്നു ഞാൻ
കാണുവാൻ താതന്റെ ജീവത്യാഗം
പാതയിൽ തളമായ് തീർന്ന നിൻ നിണം
പാപിയാമെന്റെയും പാദം നനച്ചിടുന്നു

ഞാന്നുചത്ത യൂദാസിൻ കിഴിയിലെ
മുപ്പതു വെള്ളി കാശിൻ കിലുക്കമെൻ
കർണപുടങ്ങളെ വല്ലാതെ നോവിച്ചിടുന്നു
ചെകിടനായ് തീരുവാൻ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ

Download Our Android App | iOS App

മരക്കുരിസ്സിൻ ഭാരം താങ്ങുവാനൊരുമാത്ര
ശിഷ്യഗണങ്ങളും വന്നതേയില്ല
പത്രോസിൻ പൊയ്മൊഴി കേട്ടദുഃഖത്താൽ
പൂങ്കോഴിപോലും കൂവി മൂന്നുവട്ടം

പാപികൾ കൊല്ലുവാൻ ഏല്പിച്ചമാത്രയിൽ
മൂകനായ് നിന്നവനെനിക്കുവേണ്ടി
കൊടുംപാപിയാം ബറബ്ബാസുപോലും ഇന്നു
മോചിതനായി തിരു ഹിതത്താൽ

ജീവജലത്തിന്നുറവയാം നാഥനേ നിന്നുടെ
ദാഹമകറ്റുവാൻ കയ്പുനീർമാത്രമോ
അത്ഭുതമന്ത്രിയേ രാജാവാം ദൈവമേ തിരു
ശിരസ്സിൽ ചൂടുവാൻ മുൾമുടിമാത്രമോ

ഒടുവിലായ് പ്രാണൻ പിടയുന്ന നിമിഷത്തിൽ
എല്ലാം സഹിച്ചവൻ കേഴുന്നു താഥനോടായ്
ഇവരെന്റെ മക്കൾ, ഞാൻ പ്രാണൻ കൊടുത്തിടാം
ക്ഷമിച്ചിടു, അറിയാതെ ചെയ്തതാം പാപമെല്ലാം

ഗോല്ഗോഥായിലെ ത്യാഗം കണ്ടുഞാനിതാ പോകുന്നു
നിൻ ജീവത്യാഗത്തിൻ പൊരുളറിയിക്കുവാൻ
കഴുകേണമേ നിൻ നിണത്താലെന്നെയും
പകരേണമേ നിൻ ആത്മാവെനിക്കായ്‌

– രമ്യ ഡേവിഡ് ഭരദ്വാജ് , ഡൽഹി

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like