എക്സൽ വി.ബി.എസ് 2018 -ലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ അവധിക്കാലം സുരക്ഷിതസ്ഥാനം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വ്യത്യസ്തമായ തീമുമായി ഒട്ടേറെ പുതുമകളുമായി എക്സൽ വി.ബി.എസ് തയാറെടുക്കുന്നു

Theme : Տafe Zone

| Give a space And Be Safe in Jesus |

കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി മികച്ച പാട്ടുകൾ, എറ്റവും മികച്ച സിലബസ്സ്, കളികൾ, സമ്മാനങ്ങൾ… എല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ സഭയിലും എക്സൽ വി.ബി.എസ്സിന്റെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വി.ബി.എസ് ബുക്കിംഗിനുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 94958 34994 | 94963 25026

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.