കവിത: തിരുപിറവി | രമ്യ ഡേവിഡ് ഭരദ്വാജ്

സ്വർലോക രാജൻ പാപികൾക്കായി
കാലിതൻ കൂട്ടിൽ മനുജനായ് പിറന്നിതാ
പ്രവചന നിവർത്തിയെ കണ്ടിട്ടിന്നു
സ്വർലോകം പാടുന്നു ഹോശന്നാ

post watermark60x60

കന്യകതൻ പുത്രനായ് പിറന്നവനെ
സ്വർഗം വിളിക്കുന്നു ഇമ്മാനുവേൽ
ഇരുളിൽ ഇരുന്നോരാ മാനവർക്കിന്നു
വെളിച്ചം വിതറി തൻ ജനനം

ശോഭിത താരം ദർശിച്ചു അജപാലകർ
ആഗമിച്ചിന്നു പ്രഭുവിനു മുന്നിലായ്
ഋതുക്കൾ പോലും നിശബ്ദം വാഴ്ത്തുന്നു
നിത്യപിതാവിൻ തിരുജനനം

Download Our Android App | iOS App

ദേവാനാം പൈതലിൻ പാദങ്ങൾ വന്ദിച്ചു
അർപിക്കുന്നു കാഴ്ചകളോരോന്നായ്
പൊന്നിൻ തിളക്കവും കുന്തിരിയും മൂരും
മൃദു പുഞ്ചിരിയലാവൻ സ്വീകരിച്ചിടുന്നു

മർത്യരെ സ്വർഗവഴിയിൽ നയിക്കുവാൻ
പിറന്നൊരാ ശിശുവിനെ കണ്ടിതാ
മാതാവും താതനും വിദ്വാന്മാരും
ശ്രേഷ്ഠപിറവിയെ കൈ കൂപ്പിടുന്നു.

Remya David Bhardwaj, Delhi

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like