കവിത | അറിയുവാൻ വൈകിയോ? | രമ്യ ഡേവിഡ് ഭരദ്വാജ്

ക്രൂശിൽ ചേതനയറ്റതാം കരങ്ങൾ

മമ ജീവനെ നരകാഗ്നിയിൽ തെല്ലും

വീഴാതെ സ്വർഗ്ഗത്തേക്കുയർത്തു മെന്നും

post watermark60x60

നിൻ നിണത്തിൻ ചുവപ്പെൻ

പാപക്കറതൻ കളങ്കത്തെ പാടെ തുടച്ചു

ഹിമത്തിൻ വെളുപ്പായ് തീർക്കുമെന്നും

സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും വാക്കിനാൽ പടച്ചവൻ

സ്വർഗം വെടിഞ്ഞിഹേ വന്നെൻ

ഹൃദയത്തിൽ പ്രഭുവായ് വാഴുമെന്നും

കൂരിരുൾ താഴ്‌വര ഭാരമായ് തീർന്നപ്പോൾ

ആശതൻ ചിറകുകൾ വെയിലേറ്റു വാടുമ്പോൾ

ആശ്വാസദീപമായ് നീ അണയുമെന്നും

ഒടുവിലെൻ ദേഹം മണ്ണോടു ചേരുമ്പോൾ

എന്നോമന പേർചൊല്ലി എന്നെവിളിച്ചു നീ

എന്നാത്മാവേ മാറോടണക്കുമെന്നും

ലോക മോഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പിടഞ്ഞ ഞാൻ

പാപ ഭാരത്താൽ വിതുമ്പുമീ വേളയിൽ

ഏറ്റു പറയുന്നു കേഴുന്നു നാഥാ,  ഞാൻ

ഈ സ്നേഹം അറിയുവാൻ വൈകിയോ?

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like