“മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം” | അജി പുത്തൂർ | ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ

എവേക്ക് എന്ന ആൽബത്തിന് വേണ്ടി ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ വരികൾ എഴുതി, ബാബു ഇമ്മാനുവേൽ ഈണം പകർന്ന്, മനോജ് കുന്നിക്കോടിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ അജി പുത്തൂർ ആലപിച്ച ക്ലാസിക്കൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള “മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം രാഗം: ഗൗരി മനോഹര
താളം: ആദി താളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.