കവിത: ഏദൻ പൂങ്കാവനം | ജോയൽ ലിബു കോശി

സൃഷ്ടാവാം ദൈവത്തിൻ കരവിരുതോർക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു ഞാനാദ്യം ആ തോട്ടത്തിലേക്ക്

സുന്ദരമായ,
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ,
മനോഹരമായൊരു തോട്ടം
കിഴക്കു ഏദനിൽ ഉണ്ടാക്കി താൻ നിർമ്മിച്ച മർത്ത്യനു വേണ്ടി

കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നു മരങ്ങളും പഴങ്ങളും
പാറി പറക്കുന്ന പക്ഷി പറ -വാദികൾ
കളകളാരവത്തോട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ വർണ്ണിപ്പാൻ ആവതില്ലതിന്റെ ഭംഗി

കൈപ്പണിയാം മനുഷ്യനെ തോട്ടത്തിലാക്കി
സകലവും വാഴുവാൻ അധികാരം നൽകി
വെയിലാറും നേരത്ത് കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തിരുന്നു മർതൃനതി മോദത്താൽ

കൗശലക്കാരനാം പാമ്പിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിച്ചു
പാപഭംഗുരമാം പാണികൾ വിറപ്പിച്ചു ഞാൻ നഗ്നനെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒളിച്ചിരുന്നു

ഹേ മനുഷ്യാ ….നീ ഓർക്കണം
പാപത്തിൻ ശമ്പളം മരണമത്രേ
ദൈവത്തിൻ കൽപനയ്ക്കു മാറ്റമില്ല ലോകത്തിൽ മോഹത്തിൽ വീഴരുതെ …

ജോയൽ ലിബു കോശി

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.