അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

 

post watermark60x60

ഗുജറാത്ത്‌: കോസംബയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് രാജ് കഴിഞ്ഞ പത്തു ദിവസത്തോളമായി കോവിഡ് രോഗത്താൽ ഹോസ്പിറ്റിലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like