ഇന്നത്തെ ചിന്ത : വിശ്വസ്തതയോടെയുള്ള നേതൃത്വം | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 29:14
അഗതികൾക്കു വിശ്വസ്തതയോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും.

post watermark60x60

ഒരു രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം നിലനിൽക്കുന്നത് അവന്റെ കൈമിടുക്കുകൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അത്രേ കാരണമാകുന്നത്. സത്യസന്ധമായി തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്ന നേതാക്കളെ ജനം ആദരിക്കുകയും അവരുടെ കാലശേഷവും ജനം അവരെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും.

ധ്യാനം : സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 29
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like