ഇന്നത്തെ ചിന്ത : അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒച്ചു | ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58:8 ൽ അലിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒച്ചിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ദേഹത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പശ പോലെയുള്ള വസ്തു അടയാളമായി കാണാറുണ്ട്. ഇതു കുറേശ്ശേ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ചൊല്ല് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ഘുണാക്ഷര ന്യായെന’ എന്നൊരു പ്രമാണമുണ്ട്. ‘ഘുണം’ എന്നാൽ പുഴു. അതു പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ അക്ഷരം കുറിക്കുന്നതുപോലെ കാണാം. യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതു സ്ഥായിയല്ല. ഇതുപോലെയാണ് ദുഷ്ടന്മാർക്കു സംഭവിക്കുന്ന നാശവും.

Download Our Android App | iOS App

ധ്യാനം : സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58
ജെ.പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...