കവിത: യേശുവിന്റെ രക്തം | ബീബ വിനോദ്, ഇടുക്കി

പാപിയാം എന്നെ എൻ യേശുനാഥൻ,
സ്വന്ത രക്തം ചീന്തി വീണ്ടെടുത്തു ,
ആ രക്തത്തിൽ വില അവർണ്ണനീയം
ആരാലും ചിന്തിപ്പാൻ അസാധ്യവും (2).

post watermark60x60

യേശുവിന്റെ രക്തം സകലവിധ,
പാപങ്ങളും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കും.
നിർദോഷമാം രക്തം നിഷ്കളങ്കമാകും
കുഞ്ഞാടിന്‍റെ
വിലയേറിയ രക്തം (2)

ഓ …. മനുജാ നീ എത്രയോ ഭാഗ്യവാൻ,
നിനക്കുവേണ്ടി അല്ലോ നാഥൻ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തിയത് (2)
നിത്യമാം രക്ഷ എൻ നാഥൻ നിനക്കായി തന്നത്
ഒരുനാളും നീ മറന്നിടല്ലേ.(2)
ദിനംതോറും കുഞ്ഞാട്ടിൻ രക്തത്തിൽ നീ
ശുദ്ധിയായി തീർന്നിടാം സോദരാ…

Download Our Android App | iOS App

അവസാന തുള്ളിയും നിനക്കായി തന്നില്ലേ,
ആ തുള്ളി നിൻ രക്ഷയ്ക്കായി തീർന്നില്ലേ,
ആരും തരാത്തതാം നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൽ
ഉടമയായി തീരുവാൻ നിനക്കിടയായില്ലേ ആയില്ലേ,
യേശുവിൻ രക്തം, യേശുവിൻ രക്തം,
യേശുവിൻ രക്തമെൻ ജീവനാധാരം (2).

ബീബ വിനോദ്, ഇടുക്കി

-ADVERTISEMENT-

You might also like