കവിത: കാല്പനികമീ ലോകബന്ധം | ഓമന സജി

1.കണ്ണീർ തുള്ളിയിൽ കദനത്തിൻ
ഘനമറിയുവോൻ
കരളിലമരുംനെടുവീർപ്പിൻ ഭാവമറി-
യുവോൻ
കൽമനമില്ലാത്ത സ്നേഹസ്വരൂപൻ
തൻ
കരം നീട്ടിയൊപ്പുമേ നിൻ കണ്ണീർ
മുറ്റുമായ്

post watermark60x60

2.കരൾനൊന്തു കരയുംനേരത്തു ചാരേ
കരുണയോടെത്തുമെൻ പ്രേമകാന്ത

കവിളിൽതലോടി ആശ്വാസമേകും
കരളിൽ നിമജ്ഞമാം സ്നേഹ
വായ്പാൽ
3.കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കും മനുജർനിൻ
വേദന
കർമ്മനിരതരായ് ഒാടിയകലവേ
കാല്പനികമീ ലോകബന്ധമെന്ന-
റിഞ്ഞു
കാൽവറി നാഥനിലാശ്രയം പുതു
ക്കിടാം

4.കരിഞ്ഞമരുമൊരുനാളീ ലോകസുഖ
ങ്ങൾ
കരുതുമെന്നുരച്ചോരും കടന്നുപോം
കാലത്തിൻ യവനിക കടന്നിടും
നീയും
കണ്ണീർതുള്ളിയാൽ മൊഴിചൊല്ലുമീ
ലോകം നിനക്കായ്

Download Our Android App | iOS App

5.കർത്തൻ കരത്തിലർപ്പിച്ചിടിൽ
ഇന്നു നീ
കരുതിടും നിനക്കായൊരു നിത്യ
കാലം
കർത്തനോടൊപ്പം വസിച്ചിടാം യുഗ
കാലം
കണ്ണീരകന്നൊരാ സ്വർഗ്ഗദേശെ.

ഓമന സജി

-ADVERTISEMENT-

You might also like