സ്വ൪ഗ്ഗേ കടക്കാ൯

പാപത്തി൯ നാരായവേരറുത്താഴത്തിൽ
ആഴിയിൽ മുക്കികളഞ്ഞെന്റെ ദൈവം
ശാപ പെരുമഴ കാ൪മേഘമെല്ലാം
മാറിയെ൯ മാനം തെളിഞ്ഞുവല്ലൊ

post watermark60x60

ആരരികിൽ നില്പു നി൯ സോദരനോ
കാണാ൯ കഴിവതില്ലെ നിനക്ക്
പിന്നെങ്ങനെ കാണും ദൈവത്തെ നീ
ഇപ്പോൾ നി൯ ഉടയോ൯ അങ്ങകലെതന്നെ

കോലെടുക്കു സ്വന്ത കണ്ണിൽ നിന്നും
കണ്ടിടാം സോദര൯ ഏറെ മാന്യ൯
മത്സരമല്ല മനോഭാവമാണ്
വളരേണ്ടതേശുവി൯ ഭാവത്തിലേക്ക്

Download Our Android App | iOS App

പലരും കടക്കുവാ൯ നോക്കിടുന്നു
സാദ്ധ്യമല്ലെന്നേശു തീ൪ത്തുച്ചോന്നു
വാതില് ഇടുക്കം വഴിഞെരുക്കം
പോരാടണം സ്വ൪ഗ്ഗരാജ്യേ കടക്കാ൯

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like