റ്റി.പി.എം നാസ്രേത്ത് സെന്റർ പാസ്റ്റർ വിക്ടർ ജഗനാഥൻ അക്കരെ നാട്ടിൽ

നാസ്രേത്ത് /(തമിഴ്നാട്): ദി പെന്തെക്കോസ്ത് മിഷൻ നാസ്രേത്ത് സെന്റർ പാസ്റ്റർ വിക്ടർ ജഗനാഥൻ ഇന്ന് ജൂലൈ 4 ന് രാവിലെ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.