അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

പഞ്ചാബിൽ അസ്സംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോയ്മോനും തന്റെ കുടുംബവും കോവിഡ് ബാധിതരായിരിക്കുന്നു. മുൻപ് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ച കർത്തൃദാസന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഹോസ്പിറ്റിലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും വിശേഷാൽ കർത്തൃദാസിയുടെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി ദൈവമക്കൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like