കവിത: കരുതൽ

സുനില്‍ വര്‍ഗ്ഗിസ്, ബാംഗ്ലൂര്‍

ല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവമല്ലേ

post watermark60x60

എന്നേ കരുതുന്ന നാഥനല്ലേ

ആഴത്തിൽ വീണു ഞാൻ കേണീടുമ്പോൾ

Download Our Android App | iOS App

എന്നേ തങ്ങുന്ന സ്നേഹമല്ലേ

 

വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ നീറീടുമ്പോൾ

ആരോരുമില്ലാതെ വിങ്ങീടുമ്പോൾ

ഏകനായി ഉഴറുന്ന എന്നേ കടന്നീ

മരുഭൂമി താണ്ടി നീ പോയീടുമോ

 

പാപത്തിൻ ശോധന എറീടുമ്പോൾ

കണ്ണീരു തൂകി ഞാൻ വന്നീടുമ്പോൾ

കാൽവരി മോളിലായി കാണും നാഥാ

എന്നേ തള്ളി നീ ശപിച്ചീടുമോ

 

ലൗകീക മോഹത്താൽ എരിഞ്ഞീടുമ്പോൾ

ആശ്രയം പോയി ഞാൻ പതറീടുമ്പോൾ

കടലിൻ മേൽ നടന്നവനാം യേശു നാഥാ

എന്റേ കരം നീ പിടിച്ചീടുമോ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like