ലേഖനം: വചനത്തിൽ നമുക്ക് വളരാം | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു. (യോഹന്നാൻ 1:1).

വാക്കുകൾ ശക്തമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സർവ്വശക്തമാണ്. വചനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. ദൈവവചനം ദൈവമാണ്. വചനത്തിൽ നിന്നും വചനത്തിലൂടെയും ദൈവം തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവവചനം ജീവനാണ്. ദൈവവചനം വെളിച്ചമാണ്. ദൈവവചനം സത്യമാണ്.

കർത്താവിന്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു. (1 പത്രോസ് 1:25). എബ്രായർ 4:12 പറയുന്നു, “ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും …” പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു: “അവന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല; സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന്നു നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു.”

വചനത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. ദൈവവചനത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്വവും മാറ്റമില്ലായ്മയും തിരുവെഴുത്തുകൾ വിവരിക്കുന്നു: “…അതുകൊണ്ടു ദൈവം വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശികൾക്കു തന്റെ ആലോചന മാറാത്തതു എന്നു അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചു ഒരു ആണയാലും ഉറപ്പുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ പിടിച്ചുകൊൾവാൻ ശരണത്തിന്നായി ഓടിവന്ന നാം മാറിപ്പോകാത്തതും ദൈവത്തിന്നു ഭോഷ്കുപറവാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാൽ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടവരുന്നു. (എബ്രായർ 6:17-18).

എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? ബൈബിൾ പറയുന്നത് “സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നീ അവനെ പൂർണ്ണസമാധാനത്തിൽ -അഭിവൃദ്ധിയുടെ സമാധാനത്തിൽ-കാക്കുന്നു.” (യെശയ്യാവ് 26:3). ധ്യാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവനിൽ നിലനിർത്തുന്നു.

വചനത്തിനു സമയവും ശ്രദ്ധയും നൽകുക. വചനത്തിൽ ഒരു അധികമൂല്യം സ്ഥാപിക്കുക. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പരിഗണിക്കാതെ ബോധപൂർവ്വം വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റും. ദൈവം മഹത്വപ്പെടട്ടെ!

നമുക്ക് പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വചനമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം; ഇന്ന് ഞാൻ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് ലക്ഷ്യം ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ജീവൻ, വെളിച്ചം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, പുരോഗതി, നേട്ടം , മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളും മഹത്വവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവാക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശാശ്വതമായ വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജയാളിയാണ് . നമുക്ക് വചനത്തിൽ ഉറക്കാം
ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.