പാസ്റ്റർ വി വി ഫിലിപ്പോസ് അക്കരെനാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

പാസ്റ്റർ വി വി ഫിലിപ്പോസ് അക്കരെനാട്ടിൽ

കാസ്സാവില്ലായിൽ പാസ്റ്റർ വി വി ഫിലിപ്പോസ് താൻ പ്രിയംവച്ച കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.