ചെറു ചിന്ത: യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുക | പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. (2 കൊരിന്ത്യർ 13:14)

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇത് ഇന്ന്‌ ഒരു അവബോധമായി മാറുന്നതുവരെ, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയജീവിതം വെറും ഒരു മതം മാത്രമായിരിക്കും.

യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ; യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപെടുവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു.

യേശുവിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആനന്ദിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതിലും സ്നേഹിക്കുന്നതും എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. കർത്താവായ യേശു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ്; പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്, ഇതിലെ മനോഹരമായ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലും നമ്മോടൊപ്പവും എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അവർ ഉറക്കസമയത്തും, ജോലിസമയത്തും യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു

ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. അവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക; നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയും ശക്തിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അവനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും; ജീവിതം മഹത്വത്തോടെ സുഗമമായ ഒരു നൗകയായി മാറുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ!

ആദ്യകാല സഭയിലെ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചശേഷം അവരുടെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും മാറി; പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവർ എല്ലാം ചെയ്തു. അവർക്ക് അത്തരം അസാധാരണമായ കൃപകൾ ലഭിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല, മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സുവിശേഷം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതകരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.പരിശുദ്ധത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കാം!!!

പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് നോബിൾ

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.