വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ബീഹാറിൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്ന യുവാവ്. (34 / 170 cm) വടക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേലക്കു താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന. ആത്മീയരായ യുവതികളുടെ  മാതാപിതാക്കളിൽ  നിന്നും വിവാഹലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
Contact No. 9400764734 (whatsapp) 9947872197📞

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like