ചെറു ചിന്ത : മറുവില | ബ്ലെസ്സൺ ജോൺ

അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കാലം
കൂടെ കടന്നുവന്നിരിക്കിന്നു.
ശൈത്യത്തിന്റെ ആവരണവും
മഞ്ഞു തുള്ളികളിൽ തട്ടി ചിതറുന്ന പ്രകാശവും ക്രിസ്തുമസിന് പ്രകൃതിപരമായ സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു.
മഹാമാരിയുടെ ഭയപ്പാടിലും
തെരുവുകൾ വർണശോഭമായി കാണുവാൻ കഴിയും.

Download Our Android App | iOS App

ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് .
അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കുഞ്ഞു എവിടോ പിറന്നതല്ലല്ലോ.
ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിൽ ദൈവ ദൂതന്മാർ അരുളിച്ചെയ്തതു സർവ്വ ജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു മഹാ സന്തോഷം ഞാൻ സുവിശേഷിക്കുന്നു എന്നാകുന്നുവല്ലോ .

post watermark60x60

അതെ സർവ്വ ജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു മഹാ സന്തോഷം
ആയിരുന്നു ആ ജനനം.
ആ സന്തോഷം അവൻ മരിക്കുവാനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ അത് അര്ഥമുള്ളതും ആ അർഥം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൂതൻ അറിയിച്ച പ്രകാരം സന്തോഷമുള്ളതും ആക്കുവാൻ കഴിയും.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു
നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു , അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവന്റെ ചുമലിലേറ്റി
നമ്മുക്കായി യാഗമായി തീർന്നു.

അവന്റെ ജനനത്തിൽ ഒരു മരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മർക്കൊസ് 10:45 മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രെ വന്നതു.

അവൻ നമ്മുടെ ജീവന്റെ മറുവിലയാണ്. മഹാമാരിയുടെ മുൻപിൽ കഴിവുകളും, പദവികളും, പണവും എല്ലാം അമ്പരന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവന്റെ മറുവിലയാണ് ഈ ജനനം എന്ന സത്യം ഉൾകൊണ്ടാൽ നിശ്ചയമായും
ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് .

എല്ലാവര്ക്കും ദൂതൻ ആശംസിച്ച മഹാ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടെ പങ്കിടുന്നു .

ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് .
ബ്ലെസ്സൺ & ഫാമിലി

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...