ആവശ്യമുണ്ട്

B1/B2 (USA) വിസയുള്ള മലയാളി പെന്തെക്കൊസ്ത് വനിതക്ക് യു.എസിലെ പെന്തെക്കൊസ്ത് കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ജോലി ആവശ്യം ഉണ്ട്. (നേരെത്തെ യു.എസിൽ കുട്ടികളെ നോക്കി പരിചയം ഉള്ളതാണ്)
Mob: 9946121159

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.