വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌

Contact: +91 9495908988 for KE Matrimony Service

 

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവാവ്, 28/ 168, BTech.ഇപ്പോൾ മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. (നേഴ്സ് മാർക്കു മുൻഗണന)
Mob: +91 99617 21518

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like